De stoffenlijst en veiligheidsinformatiebladen

De stoffenlijst

Wanneer het UN-nummer en de verpakkingsgroep van een stof bekend is kan van de meeste stoffen exact worden bepaald welke eisen op het vervoer van toepassing zijn. Hiervoor gebruiken we de stoffenlijst vanuit het ADR, in deze lijst staat voor elk UN-nummer welke globale eisen op de stof van toepassing zijn.

Het is nu niet nodig om van elke kolom in de stoffenlijst de betekenis te begrijpen. Wel is het belangrijk om een algemeen beeld te hebben van de stoffenlijst. Lees het aangepaste voorbeeld van de vermelding van benzine daarom even door.

Veiligheidsinformatiebladen

Van de meeste gevaarlijke stoffen is de leverancier verplicht om een veiligheidsinformatieblad (VIB) / een Safety Data Sheet (SDS) op te stellen en te verstrekken, slechts enkele stoffen zoals medicijnen en voorwerpen zijn uitgezonderd van deze verplichting. Een VIB / SDS bestaat, verplicht, uit de volgende 16 rubrieken:

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerstehulpmaatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
 7. Hanteren en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 1. Fysische en chemische eigenschappen
 2. Stabiliteit en reactiviteit
 3. Toxicologische informatie
 4. Ecologische informatie
 5. Instructies voor verwijdering
 6. Informatie met betrekking tot het vervoer
 7. Wettelijk verplichte informatie
 8. Overige informatie

Kennis van de inhoud van een VIB/SDS is van groot belang om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. Informatie over de classificatie / indeling van een stof voor het vervoer wordt gegeven in rubriek 14. Mocht je dus niet weten of een stof gevaarlijk is voor het vervoer of wat de classificatie is, kijk in rubriek 14 van de SDS!

Scroll naar boven