Het ADR

In deze training hebben we het over het ADR. Het ADR staat voor het (Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Wat opvalt is dat dit een Franse naam is. Dat komt omdat het ADR niet alleen van kracht is in Nederland, maar in meer dan 50 landen! Hieronder valt Europa, maar bijvoorbeeld ook Rusland en een aantal Noord-Afrikaanse landen. Dat zorgt ervoor dat we niet bij elke landsgrens aan andere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen hoeven te voldoen.

In Nederland moeten wij ons aan het ADR houden omdat (de Nederlandse vertaling) van het ADR is verankerd als bijlage 1, in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Deze regeling hangt onder het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, welke weer hangt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het ADR wordt elke twee jaar aangepast op basis van onder andere technologische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten.

Scroll naar boven